Utbildning

foto Hillevi Nagel

English

Utbildning och fortbildning

Utbildning och kompetensutveckling inom Drömgruppsforum 

Drömgruppsforums styrelse ansvarar för utbildning och fortbildning i Montague Ullmans drömgruppsmetod Till sin hjälp kan styrelsen utse ett utbildningsutskott (lämpligen tre ledamöter) med särskilt uppdrag att verka för att kunskap och kompetens rörande Ullmans metod förvaltas och utvecklas. 

För detta ändamål finns inom Drömgruppsforum drömgruppsledarehandledare och lärare, var och en med specifik kompetens och erfarenhet som beskrivs här. 

Drömgruppsledare Roll och ansvar
Drömgruppsledaren skall vara väl förtrogen med metoden i drömgruppsarbete och praktiskt kunna tillämpa den i en drömgrupp. Ledaren är aktiv deltagare i gruppen, men är också den som leder gruppen genom processens olika stadier, introducerar de olika faserna, ansvarar för tidsplanering samt för processen till ett gott slut. Ledaren har framför allt ansvar för att skydda drömmaren och drömmen och att aktivt stödja drömmaren i dennes arbete. Erfarenhet och utbildning Den som har lång erfarenhet av att delta i drömgruppsarbete kan i samråd med en drömgruppsledare söka sig till utbildningen för att själv bli drömgruppsledare. Utbildningen inleds med deltagande i flera ledarträningsgrupper där deltagarna får återkoppling på sitt ledarskap under överinseende av en lärare. Ledarträningsgrupper erbjuds i samband med Drömgruppsforums drömhelger samt vid särskilt anordnade kurstillfällen. Ledarträningen med deltagande i gruppträning fortgår sedan jämsides med träning/praktik som drömgruppsledare. Efter samråd med läraren startar den blivande drömgruppsledaren själv under handledning en drömgrupp och ansvarar självständigt för ledarskapet. För maximal träning bör majoriteten av deltagarna vara nya i drömgruppsarbete. Ledaren ansvarar självständigt för ledarskapet. Det är möjligt för två personer att dela på detta och leda växelvis. Denna ledarträning under handledning bör uppgå till minst en termin och minst sex sessioner.

Den blivande drömgruppsledaren har till uppgift att inför handledningen skriva utförligt och avidentifierat protokoll från minst två drömsessioner. Protokollet som refererar drömmen och drömarbetet, beskriver vad ledaren säger, hur de olika faserna introduceras, frågor till drömmaren, hur drömarbetet förs framåt och hur det avslutas. Protokoll och övriga frågeställningar från den blivande ledaren utgör underlag för samtal vid handledningstillfällena. Allt material och alla uppgifter är konfidentiella. Handledning kan ske individuellt eller i grupp. Antalet handlednings- tillfällen bestäms av behovet, men är lämpligen minst tre. Handledningen avslutas när handledaren och den handledde är eniga om att den handledde är förtrogen med tillämpningen av metoden. 

Godkännande för diplomering Ansökan om godkännande med rekommendation från handledaren och den senaste läraren sänds tillsammans med uppgift om tid i drömgrupp/drömhelger och ledarträning till Drömgruppsforums styrelse. Styrelsen godkänner och utfärdar diplom efter samråd med utbildningsutskottet. 

Handledare Roll och ansvar Handledarens uppgift är att stödja den blivande drömgruppsledarens utveckling, informera sig om hur metoden introduceras i gruppen och kontinuerligt följa utvecklingen. Med utgångspunkt i protokoll och övriga aktualiserade frågeställningar kan handledaren visa den blivande drömgruppsledaren vad denne kan göra annorlunda och förbättra. Handledningen ges formen av samtal/dialog och syftar till fördjupad förståelse för drömprocessen. 

Erfarenhet, utbildning och utnämning Den som är väl förtrogen med drömgruppsarbetets metod, praxis och intention, har lång erfarenhet som drömgruppsledare och fortfarande är aktivt verksam inom Drömgruppsforum kan av styrelsen i samråd med utbildningsutskottet, utses till handledare. En ny handledare bör ges stöd av en van handledare som under den nya handledarens första tid kan agera som mentor. Styrelsen kan vara behjälplig med att förmedla kontakt med lämplig mentor Ersättning Eftersom DGF:S verksamhet till stor del sker med ideella insatser är det önskvärt att även ersättning till handledaren i samband med utbildning till drömgruppsledare hålls på rimlig nivå. DGF:s rekommendation är 300 kr per tillfälle samt med tillägg för moms om handledaren är momsregistrerad. Den handledde betalar själv till handledaren. Ev. ersättning till mentor överenskommes mellan de berörda. 3 Lärare Roll och ansvar Lärare är Drömgruppsforums högsta kompetens inom drömgruppsarbete och bidrar i olika sammanhang till fortbildning inom DGF:s verksamhet, bl.a. i ledarträningsgrupper där deltagarna får träning i att leda en drömgrupp och återkoppling på sitt ledarskap av läraren och deltagarna. Erfarenhet, utbildning och utnämning Handledare som önskar utveckla sitt uppdrag till att även verka som lärare kan förbereda sig för sådant uppdrag genom att tillsammans med utsedd lärare leda ledarträningsgrupper. Handledare som fortfarande är aktivt verksam inom Drömgruppsforum, besitter god pedagogisk förmåga och har erfarenhet av att leda ledarträning kan av styrelsen i samråd med utbildningsutskottet, utses till lärare.

Drömgruppsforum 2015-11-25 

För styrelsen Elisabet Tärneberg, ordförande
För utbildningsutskottet  Kerstin Andersson Ordförande Sammankallande

Reviderad 2020-03-13