Dreams for Self-Discovery by Dr William R. Stimson
English text see below

För alla er som är intresserade av kreativitet och hur vi kan få en bättre verklighetsuppfattning genom att koppla känslor och förnuft utgör denna nya boken av Dr William R. Stimson “Dreams for Self-Discovery” en rik källa av bevis för att drömmar har något att göra med detta. För de flesta kan detta tyckas konstigt men för de som deltagit i drömgrupper inspirerade av Ullmans drömgrupps metod vet att drömmar ger ofta perfekt mening. Stimson demonstrerar i sin bok hur ett antal drömmar har gett drömmarna en bättre verklighetsuppfattning genom en djupare förståelse för drömmarens känslor. Genom författarens egen återkommande dröm om att fly från sin fars hem och inse att under hatet fanns kärleken, eller en ung älskares mardröm av att vara jagad till befrielse från maran, eller flera andra drömmar alla analyserad med Ullmans metod så uppnår drömmaren helhet där känsla och tanke är bättre kopplade. Boken ger en fördjupad förståelse för framgångsrikt drömarbete och är skriven i Ullmans anda och till hans ära. Varje kapitel och dröm illustrerar olika egenskaper av vad drömmar kan ge. Stimsons bakgrund som vetenskapsman reflekteras i ett antal pedagogiska figurer. Förutom att illustrera hur man kan arbeta med drömmar fokuserar Stimson på att undersöka "our incorruptible core of being" d.v.s. allas oförstörbara kärna av att vara människa ett begrepp som formulerades tidigare av Ullman. Boken rekommenderas till alla som är intresserade av drömmar och kreativitet och är tillgänglig på  Amazon.com.

 

For all that are interested in creativity and how we can get a more accurate perception of reality through connecting our feelings and understanding the new book by Dr William R. Stimson “Dreams for Self-Discovery” provides a rich source of evidence that dreams have something to do with it. For most people this may look strange but all that have been involved in dream groups inspired by the M. Ullmans dream group method know that dreams often makes perfect sense. Stimson demonstrates in his book how a number of dreams have given the dreamers a more accurate perception. Through the authors own dreams of fleeing from his father’s home and realizing that under his hate is love, or a young lover’s night mare of being chasing to freeing desire from terror, or several more dreams all analysed according to the Ullman dream group method. The book gives a deep insight into successful dream work and is written in the spirit of M. Ullman and to his honour. Each chapters and dreams illustrates different aspects of what dreams can offer. Stimson’s background as scientist is reflected in a number of pedagogic drawings. Besides demonstrating how one could work with dreams, Stimson focus on the investigation of "our incorruptible core of being" a concept formulated earlier by Ullman. The book is recommended to all that are interested in dreams and creativity and is available at Amazon.com.