En helg med drömmarna i fokus

Stockholm 12-13 mars 2011

Drömgruppsforums styrelse har glädjen att inbjuda till en, som vi tror och hoppas, mycket givande helg omkring våra drömmar, du behöver inte vara med i föreningen för att få vara med, intresse för drömmar är det viktiga

Du kan delta i grupper utifrån dina önskemål baserade på tidigare erfarenhet av att arbeta med drömmar i grupp enligt ”Montes” metod.

 

1.       Introduktionsgrupp för intresserade

2.       Drömgrupp med drömgruppsledare för dig som deltagit i drömgrupp tidigare

3.       Drömgrupp utan ledare för dig som har lång erfarenhet och är utbildad drömgruppsledare

4.       Ledarträningsgrupp för dig som är intresserad av att lära dig eller förkovra dig i att leda drömgrupp

 

Program – hålltider

Lördag 12 mars

09:00 Samling med kaffe och fralla, information om dagen etc.

09:30 Drömgruppsarbete

12:45 Lunch – ute på valfri lokal i närområdet

14:15 Drömgruppsarbete

16:30 Kaffe eller The med lämpligt tilltugg som uppladdning inför

17:00 Föreningens årsmöte

Söndag 13 mars

09:00 Gemensam kort morgonmeditation som uppstart på dagen

09:15 Drömgruppsarbete

12:15 Baguette-lunch (ingår i kursavgiften)

13:00 Öppet forum: ”Vad kan hända i en drömgrupp och hur gör man då?”

15:00 Avslutning

 

Vi håller till i S:t Lukas lokaler Långholmsgatan 27 Stockholm

Kostnad: För medlemmar 950 kr, övriga 1050 kr för deltagande i grupperna 1, 2 och 4. När det gäller deltagande i grupp 3 är kostnaden 300 kr.

Logiförslag Vandrarhem:  Zinkensdamm 08-616 81 00, Långholmen 08-720 85 00,  af Chapman 08-463 22 66.

Anmälan via e-post: l-a.g@telia.com eller talongen i brev till:  Lars-Åke Grubbström Floragatan 25 C  531 36 Lidköping.

Namn:…………………………………………………………………………………………………………………….

Adress:…………………………………....Postadress:…………………………………………………………..

Telefonnummer: Fast:…………………………………. Mobil:……………………………………………..

E-postadress:…………………………………………………………………………………………………………

Avgiften betalar du samtidigt till föreningens pg: 401 59 54-3 (ange namn och ”drömhelg”)

 


 

  

Kallelse till Årsmöte i Drömgruppsforum

Lördagen den 12 mars 2011

Tid:     17:00

Plats:  S:t Lukas lokal  Långholmsgatan 27 Stockholm

DAGORDNING

  1. Mötet öppnas av styrelsens ordförande
  2. Fastställande av föredragningslistan
  3. Val av ordförande, vice ordförande och sekreterare för mötet
  4. Val av två justeringsmän och rösträknare
  5. Fråga om mötet blivit behörigen utlyst
  6. Upprättande av röstlängd
  7. Styrelsens årsberättelse, innefattande årsbokslut
  8. Revisionsberättelse
  9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för närmast förflutna kalenderår
10. Fastställande av balansräkning
11. Fastställande av årsavgift
12. Fråga om arvode till styrelse och revisor
13. Val av ordförande
14. Val av övriga ledamöter i styrelsen
15. Val av revisor och revisorsuppleant
16. Val av valberedning
17. I stadgeenlig tid inkomna motioner
18. Beslut om tid och plats för nästa årsmöte
19. Övriga frågor
20. Mötets avslutande

Välkomna /styrelsen