KALLELSE TILL ÅRSMÖTE I DRÖMGRUPPSFORUM

LÖRDAG 13 MARS 2010

Bästa medlem, Härmed kallas du till årsmöte 2010 i Drömgruppsforum.
Plats: Göteborgs Psykoterapi Institut, Vasagatan 16, Göteborg.
Tid: lördag 13 mars kl 1700.

DAGORDNING

  1. Mötet öppnas av styrelsens ordförande
  2. Fastställande av föredragningslistan
  3. Val av ordförande, vice ordförande och sekreterare för mötet
  4. Val av två justeringsmän och rösträknare
  5. Fråga om mötet blivit behörigen utlyst
  6. Upprättande av röstlängd
  7. Styrelsens årsberättelse, innefattande årsbokslut
  8. Revisionsberättelse
  9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för närmast förflutna kalenderår
10. Fastställande av balansräkning
11. Fastställande av årsavgift
12. Fråga om arvode till styrelse och revisor
13. Val av ordförande
14. Val av övriga ledamöter i styrelsen
15. Val av revisor och revisorsuppleant
16. Val av valberedning
17. I stadgeenlig tid inkomna motioner
18. Beslut om tid och plats för nästa årsmöte
19. Övriga frågor Preliminärt program för höstens 20-årsjubileum
20. Mötets avslutande

Välkomna /styrelsen